Walne Zebranie TMW i ZW o/ Kaźmierz   W sobotę 15 września 2012 r., w sali kina, odbyło się walne zebranie kaźmierskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Po powitaniu zebranych przez prezesa Zbigniewa Maciejczyka przystąpiono do wyboru przewodniczącego i sekretarza zebrania. Na przewodniczącego wybrano jednogłośnie p. Wiesława Włodarczaka, a sekretarzem p. Katarzynę Dziendziura. W dalszej części wysłuchano sprawozdań za rok 2011 przygotowanych przez; prezesa p. Zbigniewa Maciejczyka, skarbnika p. Helenę Oses i komisję rewizyjną reprezentowaną przez p. Bogusława Koniecznego.

Po zapoznaniu się ze wspomnianymi sprawozdaniami odbyło się głosowanie nad absolutorium dla Zarządu. Zebrani jednomyślnie udzielili absolutorium obecnemu zarządowi. Jednym z punktów zebrania było uzupełnienie składu Zarządu o jednego członka. Jako kandydata wskazano p. Stanisława Jarząba, który propozycję przyjął, a jego kandydatura została przyjęta jednomyślnie. Dodatkowy członek zarządu ma na celu wspomagać i odciążyć w pewnym stopniu pracę prezesa Maciejczyka. Na zakończenie zebrania Zarząd przedstawił jeszcze zamierzenia na kolejny 2012 rok. Cześć z tych zamierzeń została już zrealizowana, a część w tym planowane dwie wycieczki będzie realizowana w najbliższych tygodniach i miesiącach. Tegoroczne Walne Zebranie odbyło się z pewnym opóźnieniem spowodowane tym, że Towarzystwo obchodziło 10 lecie swojego istnienia.

W części przeznaczonej na wolne głosy i wnioski ze strony p. Józefa Urbanowicza padła propozycja bliższej współpracy z mieszkańcami Wileńszczyzny, której część leży obecnie w granicach Białorusi. Prezes Maciejczyk zapewnił, że takie próby są podejmowane i każdy nowy pomysł lub deklaracja pomocy w tym temacie zostanie rozpatrzona przez zarząd. Prezes wspomniał również o dobrej współpracy ze Stowarzyszeniem Kaźmierz, które zaowocowało wspólną organizacją letniego wypoczynku dla dzieci z Litwy w Polsce.  Po zakończeniu obrad prezes zaprosił uczestników zebrania na piknik nad stawem przy ul. Leśnej. W przygotowaniu pikniku oprócz członków i członkiń Towarzystwa pomogli również członkowie kaźmierskiego koła PZW.

zebranych przywitał prezes Zb. Maciejczyk

zebranych przywitał prezes Zb. Maciejczyk

sprawozdanie skarbnika p. Heleny Oses

sprawozdanie skarbnika p. Heleny Oses

sprawozdanie przewodniczacego komisji rewizyjnej p. Bogusława Koniecznego

sprawozdanie przewodniczacego komisji rewizyjnej p. Bogusława Koniecznego

nowy członek Zarządu p. Stanisław Jarząb

nowy członek Zarządu p. Stanisław Jarząb

o wspólnych przedsięwzięciach mówił prezes Stowarzyszenia Kaźmierz p. Andrzej Pawłowski

o wspólnych przedsięwzięciach mówił prezes Stowarzyszenia Kaźmierz p. Andrzej Pawłowski

spotkanie zakończył piknik nad stawem PZW przy ul. Leśnej

spotkanie zakończył piknik nad stawem PZW przy ul. Leśnej

spotkanie zakończył piknik nad stawem PZW przy ul. Leśnej

Kategoria: